Zespół Szkół nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 2.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.03.2021.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020, a zaktualizowano dnia 29.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Zieliński, adres poczty elektronicznej zs2@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914415162 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek „A” - szkoła
Budynek posiada 2 wejścia: główne i boczne; przed drzwiami wejściowymi głównymi o szerokości 90 cm znajduje się jeden stopień o wysokości 20 cm, następnie jest podest schodowy (spocznik) z którego prowadzą schody w ilości 7 stopni na kondygnację parteru, gdzie znajdują się m.in. pomieszczenie sekretariatu oraz gabinet dyrektora. Budynek nie jest przystosowany do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością na wózku.

Budynek „B” - szkoła i internat
Budynek posiada 2 wejścia A i B z drzwiami o szerokości 96 cm, przed drzwiami wejściowymi do budynku znajdują się podjazdy umożliwiające wjazd na wózku dla osób z niepełnosprawnością. W wejściu A znajduje się platforma schodowa umożliwiająca przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością na wózku z kondygnacji parteru do kondygnacji piwnicy, gdzie znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie na poszczególne kondygnacje budynku.

Budynek hali sportowej
Budynek wyposażony jest w dwa wejścia: główne i ewakuacyjne, drzwi główne są o szerokości 112 cm, przed drzwiami znajduje się podjazd umożliwiający wjazd na wózku dla osób z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie szkoły znajduje się parking, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.